ÕIGUSTEENUSE OSUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

 

Käesolevad õigusteenuse osutamise üldtingimused (edaspidi „Üldtingimused“) kohalduvad lahutamatult kõikidele Aavik & Partnerid Advokaadibüroo (edaspidi „Büroo“) ja Büroo klientide (edaspidi „Klient“) vahel sõlmitud ja sõlmitavatele Üldtingimuste punktis 1 viidatud õigusteenuse osutamise lepingutele (edaspidi „Kliendileping“). Kui Kliendilepingu ja Üldtingimuste vahel ilmneb vastuolu, juhindutakse Kliendilepingust.  

1. KLIENDILEPING 

1.1. Kliendileping sõlmitakse Büroo ja Kliendi vahel kas kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kliendileping loetakse poolte vahel sõlmituks ka vormikohase Kliendilepingu allkirjastamata jätmise korral, kui on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-posti vahendusel) lepitud kokku õigusteenuse osutamise mahus, ulatuses ning sisus.  

1.2. Büroo nimel ning esindajatena on Kliendiga Kliendilepingu sõlmimise õigus üksnes Büroo ning (samaaegselt) Eesti Vabariigi Advokatuuri liikmeks olevatel isikutel, s.o advokaatidel ja vandeadvokaatidel (edaspidi „Advokaadid“). Advokaadid on loetletud Kliendilepingu punktis 2. 

1.3. Advokaadid võivad õigusteenuse osutamisesse kaasata Büroo muid töötajaid, kes erinevalt Advokaatidest õigusabiteenus iseseisvalt ei osuta, ent abistavad Advokaate õigusteenuse osutamisel neid kaasanud Advokaadi juhendamisel ning vastutusel. Advokaadid ja muud Büroo töötajad ei vastuta Kliendi ees isiklikult, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.  

1.4. Kuivõrd Büroo on Üldtingimuste kinnitamise ajal rahvusvahelise advokaadibüroode võrgustiku World Link for Law (https://www.worldlink-law.com/) liige, on Bürool õigus Kliendi sellekohase nõusoleku korral kaasata õigusteenuse osutamisesse ka Büroo väliseid, mh teiste riikide advokaadibüroosid. Nõusoleku sisu, büroovälise nõustamise maht, ulatus ning tingimused lepitakse kokku eraldiseisvalt kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.  

1.5. Büroo säilitab endale õiguse otsustada Kliendilepingu sõlmimise võimalikkuses, juhindudes selle raames huvide konflikte käsitlevatest advokatuuriseaduse sätetest. Büroo viib enne igat Kliendilepingu sõlmimist läbi Büroo sisese huvide konflikti kontrolli. 

 

2. ÕIGUSTEENUS 

2.1. Büroo poolt Kliendile osutatud õigusteenus hõlmab mistahes õigusalast tegevust, sh õigusnõustamist, dokumentide ettevalmistamist ja koostamist, Kliendi esindamist kohtus, läbirääkimistel kolmandate isikutega, tehingute sõlmimisel ning mistahes muudes olukordades Kliendi huvides ja/ või nimel õigustoimingutes osalemist. Õigusteenus ei sisalda nõustamist muudes valdkondades (nagu finants- raamatupidamis- ja/ või keskkonnaküsimustes jms).  

2.2. Advokaadid võivad Klienti kaitsta ning esindada mistahes vaidlustes, läbirääkimistes, nii kohtulikes kui ka kohtuvälistes menetlustes igas kohtus ja kohtuastmes. Spetsiifilised esinduse piirangud lepitakse kokku vastavas Kliendilepingus või eraldi kirjalikus või kirjalikku taasesitavas vormis.  

2.3. Advokaadid on õigusteenuse osutamisel sõltumatud ning kohustuvad juhinduma seadusest, Eesti Vabariigi Advokatuuri organite õigusaktidest ja otsustest, kutse-eetika nõuetest, samuti headest kommetest ja tavadest ning oma südametunnistusest, hoidma Advokaadi ja Kliendi vahelist suhet konfidentsiaalsena ning kaitsma Kliendi huvisid igas olukorras, kui selline kaitse ei ole õigusvastane. Õigusteenuse osutamist reguleerivad seadused, koodeksid ning kodukord on avalikult kättesaadavad Eesti Vabariigi Advokatuuri kodulehel (www.advokatuur.ee).  

2.4. Büroo ja Kliendi vahelise usalduse ning õiguspärase õigusteenuse osutamise kindlustamise eesmärgil peab Klient nii enne Kliendilepingu sõlmimist kui ka õigusteenuse osutamise vältel andma õigusteenuse osutamiseks vajalikke juhiseid, asjakohast teavet, vajalikke materjale ning teavitama Bürood kõikvõimalikest muudatustest õigusteenuse osutamiseks vajalikes asjaoludes. Bürool on sellise koostöö tagamiseks õigus Kliendilt igal ajal paluda informatsiooni ning viidatud tõendeid. Kui Klient Büroo palvet ei täida, on Bürool õigus õigusteenuse osutamine lõpetada või Kliendileping üles öelda.

 

3. TASUMINE 

3.1. Kliendi poolt Büroole makstav tasu õigusteenuse osutamise eest määratakse kindlaks ajatasuna, konkreetse fikseeritud summana või osana Kliendi kasust, mida Klient saab õigusteenuse osutamise tulemusena. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, tasub Klient Büroole ajatasu, st Kliendilepingus märgitud tunnitasu alusel vastavalt Büroo poolt faktiliselt õigusteenuse osutamisele kulunud ajale. 

3.2. Tööülesande täitmiseks kulunud aeg registreeritakse ning õigusteenuse osutamisest väljuvale tegevusele kulunud aeg (nt sõidu- ja ooteaeg) hüvitatakse vastavalt kokkuleppele.  

3.3. Lisaks õigusteenuse tasule on Klient kohustatud hüvitama Büroole õigusteenuse osutamisega seotud otsesed kulutused, s.o mh aga mitte ammendavalt Kliendi eest tasutud riigilõivud, notaritasud, eksperdi ja muu tehnilise teabe kaasamise kulud. Kui Klient ei ole Büroole andnud teistsuguseid juhiseid, võib Büroo kanda õigusteenuse osutamiseks vajalikke ja soovituslikke kulutusi mõistlikus ulatuses.  

3.4. Bürool on õigus nõuda Kliendilt enne õigusteenuse osutamist mõistlikus ulatuses ettemakset. Ettemakse aluseks olevad õigusteenuse tasu ja hüvitamisele kuuluvad kulud on ligikaudsed ning ei seeläbi olla fikseeritud tasuga pakkumised, kui selles pole eraldi kokku lepitud.  

3.5. Büroo esitab õigusteenuse osutamise eest arve Kliendile või Kliendi poolt määratud kolmandale isikule. Büroo saadab Kliendile arve elektroonilises vormis Kliendilepingul näidatud e-posti aadressil, kui pole kokku lepitud teisiti. Kliendi palvel esitab Büroo arve paberkandjal.  

3.6. Kui Klient või Kliendi poolt määratud kolmas isik ei maksa arvet tähtaegselt, võib Büroo arve ümberadresseerida Kliendi nimele, pärast mida lasub arve tähtaegse tasumise kohustus Kliendil. Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, esitab Büroo arveid igakuiselt. Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, on arvete tasumise tähtaeg 7 kalendripäeva.  

3.7. Arve tasumisega viivitamise korral on Bürool õigus ühepoolselt õigusteenuse osutamine lõpetada, nõuda viivist 0,06% tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest ning pidada kinni Kliendi juhistel koostatud dokumente kuni Kliendi poolt võlgnevate summade täieliku tasumiseni. 

3.8. Tasule lisandub seadusega ette nähtud juhul ja määras käibemaks.

 

4. KONFIDENTSIAALSUS & HUVIDE KONFLIKT 

4.1. Büroo ja Kliendi vahel sõlmitud Kliendilepingu sisu ja Kliendilepingu täitmise käigus pooltele teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne. Sellise informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud üksnes seaduses otseselt ettenähtud juhtudel või Kliendi kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul.  

4.2. Büroo tagastab Kliendile originaaldokumendid, kui Klient seda nõuab ja kui Büroo ei teosta õigusaktidest tulenevalt kinnipidamisõigust. 

4.3. Enne Kliendilepingu sõlmimist Kliendiga ning enne õigusteenuse osutamist viib Büroo alati läbi Büroosisese huvide konflikti kontrolli. Kui sellise huvide konflikti kontrolli käigus ilmneb huvide konfliktile viitav asjaolu, ei sõlmita Kliendiga Kliendilepingut või ei alustata õigusteenuse osutamist vastavalt Kliendi antud tööülesandele.  

4.4. Vaatamata huvide konflikti kontrolli läbiviimisele, ei ole huvide konfliktile viitavate asjaolude ilmnemine käimasolevas või tulevases asjas välistatud, mistõttu on sellistel juhtudel Bürool õigus kohaldada vastavaid kutsetegevuse reegleid ning Kliendileping üles öelda.  

4.5. Huvide konflikt Üldtingimuste ning Kliendilepingu tähenduses on reguleeritud advokatuuriseaduse ja Eesti Vabariigi Advokatuuri kodukorra ja Eesti Vabariigi Advokatuuri eetikakoodeksiga.  

4.6. Kliendi majanduslik konkurents teiste ettevõtjatega või Kliendi esindamine erinevates õigusabi asjades ei ole Üldtingimuste ega Kliendilepingu tähenduses huvide konflikt.

 

5. ANDMED, ISIKUANDMED JA NENDE TÖÖTLEMINE 

5.1. Büroo kogub, salvestab ning kasutab (töötleb) Kliendi ja temaga otseselt seotud isikute isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitset reguleerivatele õigusaktidele Lepingu täitmise, info ja kliendisuhete haldamise, turunduse ning seadustest tulenevate kohustuste täitmise eesmärgil ning õigusteenuse osutamiseks vajalikus mahus.  

5.2. Kui Klient ei ole Bürood teavitanud turvameetmetest, mida Klient nõuab isikuandmete töötlemise kaitsmiseks, rakendatakse Büroo poolt kasutusele võetud turvameetmeid vastavalt Kliendi nõudmistele ja kehtivale regulatsioonile. 

5.3. Isikutel, kelle isikuandmeid Büroo töötleb (Klient ning Kliendiga otseselt seotud isikud, nagu nt töötajad ja/või esindajad), on seadusest tulenev õigus saada teavet Büroo poolt töödeldavate isikuandmete kohta ning nõuda Büroolt nende isikuandmete parandamist või kustutamist.  

5.4. Klient nõustub andmete vahetamisega elektrooniliste vahendite vahendusel. Klient kinnitab, et on teadlik sellega seonduvatest riskidest (sõnumite võimalik kadumine, konfidentsiaalsete ja isiklike andmete pahatahtliku muutmise, varastamise jms võimalikkus jne). Büroo kinnitab samaaegselt, et rakendab mõistlikus ulatuses vajalikke meetmeid viidatud riskide maandamiseks, kuid ei saa seda täielikult igal ajal garanteerida ega vastutada selliste riskide realiseerumise korral.  

5.5. Büroo kasutab oma igapäevases tegevuses tavapäraseid infotehnoloogilisi lahendusi (sh ajaarvestuseks, kliendi- ja dokumendihalduseks jms kasutatavad lahendused), mis võivad sisaldada informatsiooni Klientide, neile osutatava õigusteenuse sisu, mahu ja ulatuse ning Kliendiga seotud dokumentide kohta.  

5.6. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, on Bürool kohustus pärast õigusteenuse osutamist, sellest loobumist või Kliendilepingu ülesütlemist tagastada Kliendile kõik Büroo valduses olevad Kliendile õigusteenuse osutamisega seotud originaaldokumendid.  

5.7. Andmete kogumisel ja töötlemisel lähtub Büroo lisaks muudele õigusaktidele ka rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest, mille kohaselt on Büroo kohustatud tuvastama Kliendi isikusamasuse ning Klienti esindavate isikute ja lõplike kasusaavate omanike isikusamasuse, lähtudes nn „tunne oma klienti“ põhimõttest. Teatud juhtudel on Bürool kohustus kindlaks teha Kliendi varade päritolu.  

5.8. Kui klient Büroo vastavasisulise palve puhul nõutud andmeid ei esita või kui tehing on õigusaktide kohaselt kahtlane või ilmneb muid asjaolusid, mis annavad alust kahtlustada varade kasutamist rahapesu või terrorismi rahastamiseks, on Bürool kohustus Kliendi ülesande täitmisest keelduda, see peatada ning teavitada olukorrast vastavaid ametiasutusi.  

5.9. Teatud juhtudel on Bürool kohustus edastada Maksu- ja Tolliametile andmeid Kliendi käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri ja Kliendi poolt ostetud teenuste maksumuse kohta.  

5.10. Klient, Kliendilepingut sõlmides, mõistab ning nõustub, et viidatud meetmed on Büroole täitmiseks kohustuslikud ning ei kujuta endast kutsesaladuse hoidmise kohustuse rikkumist.

 

6. REFERENTSVIITED 

6.1. Bürool on õigus kolmandatele isikutele avaldada Klientide puhul Büroo Kliendiks olemise fakti, mh mis valdkondades ja projektides on Büroo Klienti nõustanud ning sellise õigusteenuse osutamise üldist iseloomu, eeldusel, et selline teave on vähemalt samasuguses mahus õiguspäraselt avalikustatud või muul viisil avalikkusele teada.  

6.2. Avalike kohtulahendite teavet, massiteabevahendite vahendusel Kliendi enda poolt avalikustatud asjaolusid ning muid seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvat teavet võib Büroo avaldada üksnes ulatuses, milles on sellise teave juba avalikustatud või mis kuulub seaduse alusel avalikustamisele.

 

7. VASTUTUS 

7.1. Kliendileping sõlmitakse Kliendi ja Büroo kui juriidilise isiku vahel, mitte Advokaadi või muu füüsilisest isikust Büroo töötajaga, mistõttu vastutavad Advokaadid ja muud füüsilisest isikust Büroo töötajad Kliendi ees vaid seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses.  

7.2. Büroo ja Advokaadid ei ole kohustatud kontrollima Kliendi poolt Büroole või Advokaadile edastatud teabe õigsust ja täielikkust, mistõttu ei vastuta Büroo ja/ või Advokaadid Kliendi poolt neile edastatud andmete tõelevastavuse eest ega tõele mittevastavusest tingitud negatiivsete tagajärgede eest.  

7.3. Büroo vastutab Kliendile õigusteenuse osutamisel üksnes Kliendile süüliselt tekitatud otsese varalise kahju eest õigusteenuse eest tasutud või tasumisele kuuluva tasu kolmekordse summa ulatuses. Büroo vastutab üksnes Kliendilepingu sõlminud Kliendi ees. 

7.4. Büroo ei vastuta Kliendi ees saamata jäänud tulu ja/ või mittevaralise kahju tekkimise eest.  

7.5. Kui Klienti on sama asjas esindanud või nõustanud lisaks Büroole ka mõni teine advokaadibüroo, on Büroo vastutus piiratud vastava proportsiooniga kogu tekkinud kahjus, piiramata sh eelnevalt sätestatut.  

7.6. Kui Klient leiab, et Büroo poolt osutatud õigusteenuse kvaliteet, Advokaadi ametitegevus vms Bürooga seotud teenuse osutamine ei vasta kokku lepitud kvaliteedile või Kliendil on mistahes muid viidatud tegevusega seonduvaid etteheiteid, on Kliendil õigus igal ajal esitada Büroole sellesisuline kaebus e-posti aadressile info@aaviklaw.ee. Büroo kinnitab, et analüüsib igat kaebust põhjalikult ning teeb enda parimad jõupingutused tekkinud puudujääkide ning lahkarvamuste lahendamiseks.

 

8. KLIENDILEPINGU KEHTIVUS 

8.1. Kliendileping jõustub selle allakirjutamise kuupäeval mõlemale poole poolt ning on sõlmitud tähtajatult, kehtides selle ülesütlemiseni või lõppemiseni muudel alustel, kui Kliendilepingus ei ole kokku lepitud teisiti.  

8.2. Kliendil on õigus igal ajal Kliendileping üles öelda, saates Büroole sellekohase teate kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis mõistliku aja jooksul enne järgmist toimingut (kohtuistung, osalemine läbirääkimistel, vms). 

8.3. Bürool on õigus omal algatusel peatada Kliendilepingust tulenevate ülesannete täitmine, loobuda Kliendilepingust tulenevate ülesannete täitmisest või Kliendileping üles öelda ette teatamata, kui esineb üks või mitu alljärgnevalt nimetatud asjaoludest: 

8.3.1. Klient ei täida või rikub Kliendilepingu olulist tingimust, näiteks ei anna Advokaadile õigusabi osutamiseks õigeaegselt vajalikke dokumente, andmeid informatsiooni; 

8.3.2. Klient ei tasu Kliendilepingus kokkulepitud tingimustel osutatud õigusabi eest; 

8.3.3. Klient tegutseb Advokaadi juhiste vastaselt või muul viisil väljendab selgelt, et ta on kaotanud usalduse Advokaadi vastu; 

8.3.4. Klient annab Advokaadile Kliendi huve kahjustavaid või ülesande täitmiseks ilmselt kasutuid või ebaõigeid juhiseid ning hoolimata Advokaadi selgitusest, ei loobu nende juhiste järgimise nõudmisest; 

8.3.5. Klient nõuab, et Advokaat tegutseks viisil, mis ei ole kooskõlas advokaadi au, väärikuse ja/või kutse-eetika nõuetega; 

8.3.6. on tekkinud või võib tekkida huvide konflikt; 

8.3.7. majandus- või kutsetegevuses tehtavas tehingus osalev Klient ei esita, hoolimata Büroo sellekohasest nõudmisest, dokumente ja asjakohast teavet või esitatud dokumendid ja teave ei kõrvalda Büroo kahtlust, et tehingu või ärisuhte eesmärgiks võib olla rahapesu või terrorismi rahastamine; 

8.3.8. Büroo tuvastab Kliendi majandus- või kutsetegevuses või ametitoimingu käigus tegevuse või asjaolud, mille tunnused osutavad rahapesule või terrorismi rahastamisele või mille puhul on Bürool kahtlus, et tegemist võib olla rahapesu või terrorismi rahastamisega; 

8.3.9. muud seaduses sätestatud õigusteenuse osutamise lõpetamise kohustuslikud alused.

 

9. TEATED 

9.1. Kõik Üldtingimustest ja/ või Kliendilepingust tulenevad teated, nõuded, taotlused ja mistahes muu teabevahetus vormistatakse poolte poolt kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning loetakse teisele poolele nõuetekohaselt esitatuks, kui need on üle antud isiklikult, saadetud kulleriga, tähitud kirja või tavapostiga, faksi või e-kirja vahendusel Kliendilepingus märgitud posti või e-posti aadressile.  

9.2. Kliendilepingusse märgitud posti või e-posti aadressi muutumise korral kohustub vastav pool teisele poolele viivitamatult teavitama selliste andmete muutumisest.

 

10. LÕPPSÄTTED 

10.1. Kliendilepingule kohaldub Eesti Vabariigis kehtiv õigus. 

10.2. Kliendilepingust tulenevad või Kliendilepinguga seotud valdused, vastuolud ja nendest tulenevad nõuded lahendatakse poolte vahel läbirääkimiste teel. 

10.3. Kui läbirääkimiste käigus ei jõuta ühise arusaamani, st ei saavutata kokkulepet, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus või Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja Arbitraažikohtus. Kliendi poolt vaidlustatud advokaaditasu või õigusteenuse kulu nõude põhjendatusega seotud küsimused lahendab Eesti Advokatuuri aukohus.

 

11. MUUDATUSED ÜLDTINGIMUSTES 

11.1. Bürool on õigus Üldtingimusi muuta mistahes ajahetkel ühepoolselt, teatades sellest Klienti kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 30 kalendripäeva ette. 

11.2. Kui Klient ei nõustu Üldtingimuste uute tingimustega, on Kliendil õigus Kliendileping vastavalt Üldtingimuste punktile 8.2. ühepoolselt üles öelda.  

11.3. Üldtingimuste kehtiv redaktsioon on alati kättesaadav Büroo kodulehel www.aaviklaw.ee.